תקנון האתר

תאריך עדכון: 6.12.22

 

 

  1. מבוא

1.1. אתר www.sofya.co.il (להלן: "האתר"), מופעל ע״י חברת סופיה זיכרון וגעגוע בע״מ – ח.פ. 515339133 (להלן – "החברה" או "סופיה"). האתר מיועד לציבור הגולשים ברשת האינטרנט. האתר מנהל חנות וירטואלית ומאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי סופיה. 

1.2. המבצע ו/או המעוניין לבצע עסקת רכישה באתר מאשר כי הוא מודע לתקנון האתר המשתתף, וכן מצהיר ומתחייב כי הוא מסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או מפעיליו. ככל שהמשתמש אינו מסכים לאמור, הוא נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.

1.3. האמור בתקנון הינו בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד. הוראות התקנון יחולו על כל משתמשי האתר לרבות תאגידים וגופים משפטיים אחרים.

 

 

  1. תנאי השתתפות

2.1. רשאי לבצע עסקת רכישה באתר כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחד ממותגי האשראי המצוינים לעיל ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט: ויזה, אמריקן אקספרס, מאסטרקארד וישראכרט.

2.2. תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת האשראי לביצוע עסקת הרכישה ולגביה, המוצרים המבוקשים ע"י המשתמש נמצאים במלאי והכתובת אליה יש לספק את המוצרים הינה בישראל ונמצא במפת החלוקה של דואר ישראל.

2.3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ועסקת רכישה שיעשו על ידך באתר זה. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין בעל האתר ו/או החברה, לכל דבר ועניין.

2.4. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.

2.5. כל מבצע הזמנה חייב למסור את הפרטים המדויקים שיופיעו על החשבונית ועל פרטי המשלוח.

התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י בעל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 

 

  1. פרטי המשתמש

3.1. בעת ביצוע עסקה באתר המשתמש יידרש להכניס למערכת את הפרטים הבאים: מספר תעודת זהות, שם פרטי, שם משפחה (שם ומס' חברה – לפי העניין), טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר. המשתמש מאשר כי הפרטים שהוזנו הינם נכונים, מלאים ומדויקים, ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו.

3.2. מובן וידוע למשתמש כי ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים, החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים – אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או לאתר בשל כך.

3.3. בעצם ביצוע העסקה, המשתמש מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לו, או לתאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינו מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי.

 

 

  1. ביצוע רכישה באמצעות האתר

4.1. המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. החברה אינה מתחייבת לזמינות כל המוצרים במלאי. במקרה שלאחר ביצוע עסקת רכישה של מוצר יתברר כי המוצר אזל, תספק החברה מוצרים חלופיים שווי ערך. 

4.2. התשלום באתר בגין עסקת הרכישה יבוצע בכרטיס אשראי בלבד (לא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחר, כגון שיק, מזומן, זיכוי וכדומה).

4.3. המשתמש ימסור פרטים אישיים כאמור בסעיף 3.1 לעיל, ולאחר מכן יאשר את ביצוע הזמנתו (להלן: "ההזמנה").

4.4. לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק החברה את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה. עם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח למשתמש הודעת דוא"ל, בהתאם לפרטים שמסר. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שהחברה תקבל את אישור חברת האשראי בגין ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית, ובכפוף להימצאות המוצר במלאי, כאמור בסעיף 4.1 לעיל. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי, תוצג למשתמש הודעה על כך באתר, וכן תישלח לו הודעה דוא"ל בעניין. יובהר, כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

4.5. מועדי המשלוח של ההזמנה ייחשבו החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי, ובכל מקרה לא לפני כן.

4.6. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא"ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי החברה בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא”ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה.

4.7. רישומי המחשב הפנימיים של החברה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה קבילה לביצוע ההזמנה כאמור.

 

 

  1. אספקת המוצרים

5.1. החברה תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו.

5.2. שירותי השילוח יהיו באמצעות שירות משלוחים אשר יתואם ע"י החברה.

5.3. החברה תפעל על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים ומחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה.

5.4. החברה מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש. המוצרים יסופקו אך ורק לכתובת אשר המשתמש ציין בהזמנתו.

5.5. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי התאמה, או אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח.

5.6. מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עבודה (לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וימי שבתון), כאשר תחילת ספירתם הוא ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 12:30 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת.

5.7. החברה לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר המשתמש. החברה לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות, ומבלי למצות, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע, שביתות השבתות וכיו"ב. 

5.8. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים לחברה מראש, תנקוט החברה מרב המאמצים הסבירים כדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בסעיף 6.4 להלן.

 

 

  1. מדיניות ביטול עסקת הרכישה והחזרת המוצר

ביטול עסקת הרכישה על ידי הצרכן

6.1. הצרכן יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו.

6.2. הצרכן לא יהא רשאי לבטל את עסקת רכישת המוצרים שיפורטו להלן:

א. טובין פסידים.

ב. טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן כחלק מביצוע העסקה.

ג. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

ד. טובין שעל פי דין אין להחזירם.

6.3. במקרה של ביטול עסקת הרכישה בהתאם לאמור לעיל, החברה תחזיר לצרכן את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם (במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה לא יגבו דמי ביטול).

"דמי ביטול" – לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת החברה הוצאו על ידה או שהיא התחייבה בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בשל ביטולה.

6.4. ככל שמבצע עסקת הרכישה קיבל לידיו את המוצר, בטרם העסקה בוטלה על ידו, ידאג להחזרת המוצר לחברה על חשבונו ובהתאם לפרטים שיימסרו לו. המוצר יוחזר לחברה באריזתו המקורית כשהוא שלם, ללא פגם מכל סוג שהוא, מבלי שנעשה בו שימוש, ובליווי החשבונית שנשלחה לצרכן עם המוצר. רק לאחר מכן, ובכפוף לביצוע כל האמור לעיל, יזוכה הצרכן על ידי החברה.

 

ביטול עסקת הרכישה על ידי החברה

6.5. החברה תהא רשאית לבטל את עסקת הרכישה כולה או חלקה:

6.5.1. במקרה שנפלה טעות במחיר המוצר ו/או בתיאור המוצר ו/או בתנאי התשלום ו/או בקבלת נתונים ממבצע עסקת הרכישה באתר.

6.5.2. במקרה של אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או מפעילי האתר לרבות, ומבלי למצות, כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור, תקלות במחשוב ו/או בכל גורם תקשורתי אחר המונעים ו/או המעכבים את המשך המכירה, ביצועה ואספקתה במועדים שנקבעו או השתתפות במכירה באופן תקין ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר;

6.5.3. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי-חוקית של מבצע עסקת הרכישה ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה; החברה ו/או מפעילי האתר לא יישאו באחריות, במישרין או בעקיפין, לפעילות בלתי-חוקית שהתבצעה באתר.

6.5.4. הודעה על ביטול המכירה תימסר למבצע עסקת הרכישה בטלפון ו/או בכתב לכתובת שאותה ציין בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל עסקת הרכישה והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה או תשיב למבצע עסקת הרכישה כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. 

6.5.5. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למבצע עסקת הרכישה ו/או מי מטעמו כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול עסקת הרכישה, כאמור בסעיף זה.

 

 

  1. זכויות קניין רוחני

7.1. זכויות הקניין הרוחני בקשר לאתר הם של החברה בלבד.

7.2. מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר לרבות גרפיקה, עיצוב האתר, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, שמות מוצרים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו (להלן: "המידע") מוגנים ע"י חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל ו/או של מדינות אחרות, לרבות ע"י אמנות בינ"ל, ונמצאים בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים, אשר התירו לחברה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר. 

7.3 על המשתמש באתר נאסר להכניס שינויים, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים ובתמונות המופיעים באתר ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה.

7.4. הסימנים המסחריים של סופיה, בין אם מצוין בצדם הסימון © ובין אם לאו, הם סימני מסחר של החברה בלבד, אשר השימוש בהם בישראל מותר בלעדית לחברה. לא יעשה המשתמש באתר כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של החברה, בסימני המסחר או במותגים שלה.

 

 

  1. הגבלת אחריות

8.1. החברה פועלת לבדיקת המידע המוצג באתר מעת לעת. ככל שיתברר לחברה כי נפלה טעות במידע המוצג באתר, היא תתקנה  בהקדם האפשרי. 

8.2. על אף האמור, החברה אינה אחראית למידע שאינו מדויק ו/או לטעויות שנפלו ביחס למידע זה, בנסיבות שבהן נקטה בכל אמצעי סביר שבידה כדי למנוע את אי-הדיוק ו/או הטעויות האמורות.

8.2. מוצהר ומוסכם כי המידע המוצג באתר אינו מהווה חוות דעת ו/או המלצה כלשהי של החברה ו/או מי מטעמה ו/או הקשור אליה לרכישת המוצרים הנמכרים באתר. ידוע למשתמש, ומקובל עליו, כי כל הסתמכות מצידו על המידע המוצג באתר תיעשה לפי שיקול דעתו, ועל אחריותו הבלעדית. החברה לא תישא באחריות ביחס למידע שמקורו בצדדים שלישיים.

8.3. החברה אינה אחראית במישרין ו/או בעקיפין למקרה שבו רכישת המשתמש לא התקבלה במערכת ו/או במקרה של בעיה טכנית בשימוש באתר ו/או בעיה אחרת המונעת מהמשתמש לבצע עסקת רכישה ו/או לקבל את המוצרים ו/או שהשירות באתר יתקיים בבטחה.

8.4. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה באתר ו/או מניעת שימוש באתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות אובדן רווחים שייגרם מכל סיבה שהיא.

8.5. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש במוצרים שנרכשו מהחברה ו/או מי מטעמה ו/או כתוצאה ממוצר אשר נפגם בעת השימוש ו/או כתוצאה ממוצר פגום – לרבות אובדן רווחים – תהא עילת התביעה אשר תהא.

8.6. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בצבעים או שינויים אחרים בין חזות המוצר על גבי התמונה לבין חזות המוצר במציאות.

 

 

  1. קישורים לאתרים אחרים – "לינקים"

9.1. ייתכן שהאתר יכלול קישורים/לינקים לאתרים אחרים (להלן: "האתרים האחרים"), אולם בכל מקרה החברה אינה ערבה, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל דבר הקשור לאתרים האחרים. בכלל זה, החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לתכנים המוצגים באתרים האחרים, לרבות ביחס למהימנותם, נכונותם ושלמותם. 

9.2. למען הסר ספק, החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי, מכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרים האחרים ו/או או בשל מדיניות ההגנה על הפרטיות שלהם ו/או או כתוצאה מהשימוש באתרים אלו.

 

 

  1. תנאים נוספים

10.1. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי-חוקיות.

10.2. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק באופן מיידי את גישת המשתמש באתר, אם יפר את תנאי התקנון.

10.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, להסיר ו/או לתקן מעת לעת את התקנון על כל סעיפיו ו/או חלקם, וכן את כללי הרכישה באתר ו/או את המידע המצוי באתר, ולמשתמש לא תהא כל טענה כלפי החברה בגין פעולות אלו ו/או בגין הימנעות מביצוע פעולות אלו.

10.4. מחירי המוצרים באתר, תנאי האספקה, מחירי המשלוח, מספר התשלומים וכל נתון אחר באתר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

10.5. הפעילות באתר זה, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד.

 

 

מדיניות הגנת הפרטיות

כל המידע שנמסר לחברה על ידי המשתמש באתר זה ישמש לצורך ביצוע עסקת רכישה ו/או הפעולות הנלוות לה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט לאלו הפועלים עבור או בשם החברה או הקשורים לעסק והנדרשים לצורך ביצוע עסקת הרכישה ו/או הפעולות הנלוות לה.

ייתכן שהחברה תעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש באתר ו/או בפרטי הקשר האחרים שנמסרו לצורך משלוח דואר אלקטרוני חוזר ו/או תגובה לפניית המשתמש באתר. דואר שיווקי בנוגע לחברה, למוצריה ומבצעיה, ככל שיהיו, יישלח רק במידה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב על ידי המשתמש באתר.

השימוש בפרטי אמצעי התשלום שנמסרו על ידי המשתמש באתר ייעשה לצורך ביצוע התשלום בלבד. המידע אודות פרטי אמצעי התשלום לא יועבר לכל גורם אחר נוסף, אלא לשם הוצאה לפועל של העסקה שבוצעה על ידי המשתמש באתר.

החברה שומרת לעצמה את האפשרות לחשוף את פרטי המשתמש באתר, ככל שנמסרו לה, במקרים בהם הדין מקנה לה זכות ו/או חובה לעשות כן.

ייתכן שייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפני המשתמש באתר, התכנים שעניינו אותו, זמן שהייתו באתר ואילו פעולות ביצע המשתמש באתר. החברה רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי, והכול על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. החברה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית או מאפשרים לזהות אותו באופן אישי.

 

גלילה לראש העמוד